26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Vhodnost oboru:

Obor je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili 9.ročník základních škol.

Délka přípravy:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška z odborných předmětů. Absolvent získává výuční list a osvědčení o elektrotechnické způsobilosti podle §5 Vyhlášky 50/1978 Sb.

Poskytované vzdělání:

Střední odborné vzdělání

Popis oboru: Obor poskytuje střední odborné vzdělání a odbornou přípravu na výkon povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, stavební elektrikář. Odborná teoretická a praktická příprava je orientována na činnosti spojené s montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektrotechnických a elektronických systémů. Po zvýšení kvalifikace a praxi může zastávat funkci technicko-hospodářského pracovníka, revizního technika apod.Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

Skupina Předmět I II III Celkem
Všeobecné předměty  Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie a základy ekologie 2 0 0 2
Matematika 2 2 2 6
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
Odborné předměty  Ekonomika 0 0 2 2
Technická dokumentace 2 0 0 2
Základy elektrotechniky 4 1 0 5
Elektrické stroje a přístroje 0 3 0 3
Materiály a technologie 2 0 0 2
Elektronika 0 3 0 3
Elektrická měření 0 0 3 3
Elektrotechnické předpisy 0 1 0 1
Stroje a zařízení 0 0 5 5
Odborný výcvik 12 14 14 40
Celkem

32

32 32 96