23-56-H/01 obráběč kovů

Vhodnost oboru:

Obor je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili 9.ročník základních škol.

Délka přípravy:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška z odborného výcviku a odborných předmětů. Absolvent získává výuční list..

Poskytované vzdělání:

Střední odborné vzdělání a odborná příprava pro profesi

Popis oboru: Učební obor obráběč kovů poskytuje vědomosti, dovednosti a návyky pro povolání ve strojírenství a ve výrobních a opravárenských provozech. Absolvent se uplatní jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtač nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů a podobně. Umí používat potřebné nástroje, nářadí, stroje a upínací prostředky strojů a obrobků, měřidla a měřicí pomůcky podle stanoveného postupu výroby. Umí pracovat se technickou dokumentací v konvenční i elektronické podobě. Je také připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů. Učí se základy programování a seřizování CNC strojů a jejich obsluhu. Čtení technické dokumentace. Ovládá obsluhu a seřizování konvenčních strojů, soustruhů, frézek, vrtaček, brusek.Absolvent během doby učení zhotoví v dílnách řadu různých dílů, nástrojů, nářadí a přípravků.Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti obrábění kovů. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti obrábění kovů, údržby a oprav strojních zařízení.Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

Skupina Předmět I II III Celkem
Všeobecné předměty Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie a základy ekologie 2 0 0 2
Matematika 2 2 2 6
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
projektování CAD 0 0 2 2
Matematický seminář 1 0 0 1
Jazykový seminář 0 0 1 1
Odborné předměty Ekonomika 0 0 2 2
Strojnictví 1 2 0 3
Technologie 2 3 4 9
Technická dokumentace 2 1 0 3
Strojírenská technologie 2 2 0 4
Obrábění 0 0 1 1
Odborný výcvik 12 14 14 40
Celkem 32 32 32 96